CONCEPT-NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE SENIORENRAAD GEHOUDEN OP DONDERDAG 23 november  2017 IN HET GEMEENTEHUIS.

Aanwezig:    de dames T.Pekaar,  M. Platschorre (notulen),  W. Uitman,

de heren J. Collignon, P. de Smidt, J. Verburg, W. Vinke,  voorzitter,  en H. Grim, adviseur.

Gasten:        mw. C. Miermans, wethouder

Afwezig m.k.: mw. C. Vermuë

 

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten. In het bijzonder wethouder Conny Miermans.

 

 1. Vaststelling agenda

Dhr. Verburg wil graag het onderwerp studiekring behandeld zien.

 

 1. Spreekrecht voor niet seniorenraadsleden

Mw. Miermans vertelt dat ze niet meer verkiesbaar is voor een volgende zittingsperiode. Ze spreekt haar zorgen uit over de huidige, landelijke-coalitie met betrekking tot de mensen aan de onderkant van de samenleving. In Borsele wordt geprobeerd de ruimte dié er is te benutten.

Verder dankt ze de seniorenraad voor de fijne samenwerking.

 

 1. Verslag van de vergadering d.d. 14-09-2017

N.a.v.:

Punt 6: Advies Zilveren Gids.

De Zilveren Gids is een naslagwerk voor 55-plussers in de gemeente Goes, met informatie over regelingen, ondersteuning en geldzaken. Een advies daarover is verzonden aan het college. Mw. Miermans legt uit dat er breed gekeken wordt of alle tips en trucs uit de Zilveren Gids gecombineerd kunnen worden met een naslagwerk voor andere doelgroepen. In het kader van armoedebeleid is men hier namelijk ook mee bezig. Het nadeel van een papieren gids is dat deze zeer snel achterhaald is en nooit echt up-to-date is. Digitaal via een website is dit beter te realiseren.

 

Punt 9: Enquête maaltijdvoorziening.

Dhr. Verburg vraagt zich af waarom er nergens geschreven wordt dat er ook in geval van nood andere maaltijden gekocht kunnen worden. De raad is van mening dat vrijwel iedereen weet dat er in de supermarkt koelversmaaltijden gekocht kunnen worden of dat er een pizza besteld kan worden.

 

Punt 13: Een nieuwe generatie ouderen.

Het symposium was op 22 november 2017 in Nieuwegein.

(https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/programma-2017/).Verslag van bezoek aan symposium volgt.

 

Verslag wordt onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.

 

 1. Mededelingen/stand van zaken:
 • Secretaris:

Het Power project i.s.m. ’t Gilde de Bevelanden zal in maart van start gaan. Het zijn vijf aaneengesloten weken. Er wordt thematisch gewerkt. Per ochtend wordt er één thema behandeld. Locatie wordt gezocht zodra de data bekend zijn.

Uitnodiging Culturele Raad voor de uitreiking van de Zeeland Refinery cultuurprijs 2017 vanavond.

Museum Plus bus viert 10- jarig bestaan met verhalen. 10 mooie verhalen worden uitgekozen voor een extra feestelijke jubileumrit. Artikel wordt doorgestuurd naar de ouderensociëteiten en op de website van het VrijwilligersHuis geplaatst.

 

 • Adviseur:

Borselse Woningmarkt op 14-4-2018 (datum onder voorbehoud). Er komt dit jaar meer focus op zorg. Dit n.a.v. opmerkingen van zorgorganisaties vorig jaar.

Na de gemeenteraadsverkiezingen komt er een inforaad Ouderen en gezondheid.

De aanleiding daartoe is de nieuwe gezondheidsnota met daarin een lokale paragraaf.

Bijeenkomst dementievriendelijke samenleving 12-12-2017. Organisatie ZB.

 

 • Werkgroepen en vertegenwoordigingen:

Sociaal-cultureel:

Boekbespreking Wim Daniëls goed bezocht.

Seniorenmirrig in Kerkje Ellesdiek druk bezocht. Volgende mirrig is 15 maart 2018.

Volgend voorjaar de film “Weg van jou”  in dorpshuis ’s-Heer Abtskerke.

 

Dhr. Verburg heeft een bijeenkomst bezocht over Studiekring 50+. Dit gaat over mensen die samen nieuwe dingen willen ontwikkelen. Landelijk zijn er al een aantal studiekringen. In Zeeland nog niet. Er gaan in Middelburg twee studiekringen ontwikkeld worden.

Vragen die gesteld worden zijn: Is er leiding als er zelfstandig groepen met bepaalde onderwerpen aan de gang gaan? Is de output alleen voor de groep zelf?

In Drente is er een ander soort format waardoor de groepen onderling kennis en onderwerpen uitwisselen.

 

Educatie:

Windows 10 wordt niet meer gegeven. Er zijn geen aanmeldingen voor.

Voorjaar: op de planning staan een dag met daarin ’s ochtends verkeersregels en ’s middags een slipcursus.

Kan er een nieuwe printer komen voor de inloopochtend in de bibliotheek?

Mariëtte zal kijk of er in het gemeentehuis nog een beschikbaar is. Zo niet dan aanschaffen. Printer komt in afgesloten kastje in de bibliotheek.

 

Wonen en zorg:

Enquête Rietzanger is opgehaald en wordt nu verwerkt.

 

 1. Ingekomen en uitgegane post

Voor kennisgeving aangenomen.

 

 1. Besluiten raad en college

Voor kennisgeving aangenomen.

 

 1. Maaltijdprijs 2018

De maaltijdprijs is voor 2018 vastgesteld op € 8,05 voor een volledige maaltijd (3 gangen).

Voor mensen met een kleine beurs is er nog mogelijkheid een beroep te doen op inkomensondersteunende voorzieningen. De inkomensgrens hiervoor ligt op 120% van het minimumloon. Ook hiervoor geldt dat het van belang is dat mensen zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Welke mogelijkheden zijn er? Waar moet je daarvoor zijn? Dit sluit ook weer aan bij de eerdere opmerkingen rondom de Zilveren Gids en informatievoorziening naar verschillende doelgroepen.

 

 1. Plan van aanpak nieuwe seniorenraadsleden

Werkgroepje Jan V., Jan C. en Henri is 2x bijeen geweest.

Ze hebben het reglement en de profielschets bekeken.

Reglement:

Nu zijn er 9 leden. Voorstel is dit aantal terug te brengen naar 7 leden. De verdeling zou dan kunnen zijn 2 leden namens de gezamenlijke ouderenbonden, 2 leden namens de gezamenlijke ouderensociëteiten en 3 leden op persoonlijke titel.

Hierop volgt enige discussie. Is er recht op een zetel in de raad als je als vertegenwoordiger   van de ouderenbonden praktisch geen overleg hebt met je bestuur (ouderenbond)? Hoe is je contact met de achterban? Het is de bedoeling dat de vertegenwoordigers vanuit de bonden en sozen verslag doen aan hun achterban.

 

Besloten wordt te gaan voor tenminste 7 leden met een uitloop tot 9.

Veel seniorenraden gaan op in participatieraden. In Goes wil men de seniorenraad weer terug. Geconcludeerd wordt dat wij mede door het uitvoerend werk zeker bestaansrecht hebben. Mw. Miermans adviseert het pas aangepaste reglement van de WMO raad erbij te pakken en de goede dingen over te nemen.

 

Wervingskaartje.

Op het kaartje ook de activiteiten benoemen zodat duidelijk is dat deze ook een onderdeel van het werk van de seniorenraad zijn. Het begrip “werkgroep” zal niet voor iedere lezer duidelijk zijn.

Henri stuurt het kaartje per post en digitaal naar alle seniorenraadsleden. Ook de wethouder wil graag een aantal kaartjes hebben.

 

 1. Input werkplan 2018 (+11 en 12)

Voor zover ze nog niet doorgestuurd zijn zullen de werkgroepen hun activiteiten voor 2018 doorsturen naar Mariëtte.

 

Henri stelt voor dit punt te combineren met agendapunten 11 en 12.

Voorstel is de speerpunten uit de gezondheidsnota en het rapport van het Trimbos instituut samen te zien. We kunnen dit meenemen onder de benaming ‘Gezonde leefstijl’ in het werkplan.

We willen dit eerst binnen de gemeentelijke organisatie oppakken en dan breder uitzetten met ook speciale aandacht voor senioren. De seniorenraad wordt dan partner in het geheel en geen trekker. Er hoeft op deze wijze ook geen nieuw standpunt ingenomen te worden over activiteiten of voorlichting rondom alcoholgebruik en senioren.

We zullen ook Indigo hierbij betrekken. Zij hebben de opdracht gehad om ook het speerpunt alcohol en middelengebruik uit te breiden naar 55+.

 

De gezondheidsmonitor is te raadplegen via https://www.ggdzeeland.nl/voor-professionals/gezondheid-in-cijfers/ggd-gezondheidsmonitor.htm#.Wh6OmtTNyt8 . Daar staan de eerder uitgedeeld factsheet (met de meest opvallende resultaten) en de samenvatting van het onderzoek.

 

 1. Stand van zaken

Steunpunten:

In januari 2018 zal er een nieuwe boost gegeven worden aan de steunpunten.

De steunpunten zijn opnieuw verdeeld waarbij de welzijnsmedewerker het aanspreekpunt wordt. In alle dorpen zal de samenwerking gezocht worden met de bekende partijen, t.w. vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, kerken, sportverenigingen, scholen etc.

Dhr. Verburg vraagt hoe het zit met de korting vanuit het rijk op de welzijnsactiviteiten?

Mw. Miermans legt e.e.a. uit.

De welzijnsactiviteiten in de wijk worden betaald uit wmo gelden. Hoe e.e.a. uitgewerkt gaat worden is nog niet bekend.

 

Borselse woningmarkt

Al eerder aan de orde geweest.

 

Taalhuis:

Jan Collignon is hierbij betrokken vanuit zijn betrokkenheid bij de digitale kant van de bibliotheek, zoals inloopochtend, digibasis e.d.

Taalhuis is voor ongeletterden en laaggeletterden.

Mariëtte vertelt dat de professionals geschoold gaan worden op het herkennen van laaggeletterdheid. Er is een brainstorm geweest met de afdeling Samenleving over waar de vindplaatsen van mensen met laaggeletterdheid zijn.

 

 1. Vergaderschema 2018

Zal ook afhankelijk zijn van de nieuwe raadsleden. Met het voorstel kan iedereen akkoord gaan.

 

 1. Rondvraag

Jan Verburg:

Hij verwondert zich er over dat de ouderenbonden nooit iets te melden hebben binnen de seniorenraad. In het verleden hadden de besturen van de ouderenbonden geen bemoeienis met beleid, alleen met de activiteiten. Er is dus weinig affiniteit met het beleid.

 

Volgende vergadering: woensdag 21 februari 2018