Inhoud

1: ALGEMEEN.. 3

Inleiding. 3

Beleidsadvisering. 3

Contacten. 4

Communicatie. 4

Samenstelling Seniorenraad Borsele. 5

Deskundigheidsbevordering. 5

Afvaardiging vanuit de seniorenraad in andere geledingen. 6

Ambtelijke ondersteuning. 6

Particulier Initiatief 6

Actualiteit 7

Herdenking 4 mei 7

Projecten ism gemeente/VrijwilligersHuis. 7 

 

2: ONTSPANNING EN ONTMOETING.. 8

2.1. Biljartcompetitie Borsele. 8

2.2. Seniorenfietstochten. 9

2.3. Scootmobieltocht 9

2.4. Koersbaltoernooi 9

2.5. Ontspannings-/ontmoetingsactiviteiten. 9

2.5. Internet/computer inloopochtend voor senioren. 10

2.6. Zomeractiviteiten. 10

3: EDUCATIE EN VOORLICHTING.. 12

3.1. Ouderen en nieuwe media. 12

3.2. Cursus: In Balans (valpreventie) 12

3.3. Scootmobieltocht 12

3.4. Voorlichting. 12

3.5. Tablet café. 13

3.6. Weerbaarheidstraining. 13

3.7. Voorlichting “mondzorg en gezondheid” 13

3.8. Verhalen schrijven. 13

3.9. Opstarten van een “leercentrum” 14

 

4: Algemeen. 15

4.1. Algemeen. 15

4.2. Informatie. 15

4.3. Bouw Rietzanger Heinkenszand. 15

4.4. Mantelzorg. 15

4.5. Domotica. 15

4.6. Woonbelevingsonderzoek NieuwSande. 15

 

5: PROJECTEN.. 16

5.1. Beweegtuin. 16

5.2. Dementie. 16

5.3. Domotica. 16

Toelichting. 17

Positief saldo. 18

Kascommissie. 18

Bijlage 1. 19

Lijst adviezen Seniorenraad Borsele in 2015. 19

Bijlage 2. 20

Akkoordverklaring kascommissie. 20

I. ALGEMEEN

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van 2015 van de Seniorenraad Borsele. Een jaar waarin de eerste gevolgen van de transformatie en decentralisaties in het Sociaal Domein zichtbaar geworden zijn. In ons vorige jaarverslag hebben wij beschreven dat wij ons zorgen maakten of er geen ouderen tussen wal en schip terecht zouden komen. Gelukkig hebben ons geen signalen bereikt waarin dit het geval geweest is. Natuurlijk heeft het voor de ouderen veel impact gehad dat het aantal uren huishoudelijke hulp, in veel gevallen, verminderd werd. Door alles bij nieuwe indicaties en herindicaties tijdens de keukentafelgesprekken goed uit te leggen hebben de betreffende medewerkers veel begrip gekweekt bij de cliënten.

Door de band genomen hebben wij hier dan ook weinig negatieve geluiden over gehoord.

Het project Zorgzame dorpen dat de gemeente Borsele heeft ingezet heeft bij mensen al een omslag in denken in gang gezet. Mensen gaan al eerst in hun eigen omgeving kijken of het niet mogelijk is om de vraag op te lossen. Er wordt meer een beroep gedaan op familie en het eigen netwerk. Dit alles brengt wel met zich mee dat er nog beter gelet zal moeten worden op de mantelzorgers. Er moet voorkomen worden dat deze overbelast raken.

In 2015 heeft ook de Seniorenraad Borsele zelf een veranderde werkwijze in gang gezet.

De werkgroepen zijn in de loop van 2015 zelfstandiger gaan werken. In 2016 zal deze werkwijze geëvalueerd worden.

Wij willen graag onze dank uitspreken naar onze leden, achterban, vrijwilligers en iedereen die op enigerlei wijze bij heeft gedragen aan het welslagen van de activiteiten.

 

Beleidsadvisering

Beleidsadvisering is één van de twee pijlers van de seniorenraad. Natuurlijk is er ook in 2015 serieus omgegaan met de gevraagde adviezen. Er is in 2015 veel gesproken over het mantelzorgbeleid dat vorm gegeven moest worden en vooral ook hoe er uitvoering aan dit beleid gegeven zou gaan worden. Hierover hebben wij officieel geadviseerd. Over het uitvoeringsplan hebben wij gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaar. Onze aanbevelingen zijn meegenomen in het uitvoeringsplan.

We hebben deelgenomen in de projectgroep rondom de keuze van een andere leverancier en wellicht andersoortige maaltijd voor de maaltijdvoorziening in Borsele. De Seniorenraad Borsele staat op deze wijze volledig achter de gekozen leverancier en vindt het fijn dat er voor de cliënten in Borsele weinig veranderen zal.

Signalen die werden ontvangen over algemene knelpunten vanuit de ouderen zelf, werden waar mogelijk, doorgespeeld naar de betreffende instelling/organisatie. Natuurlijk werden de seniorenraadsleden ook af en toe aangesproken over persoonlijke problematiek van ouderen. Waar mogelijk hebben we hen advies gegeven of doorverwezen naar het VrijwilligersHuis, WIZ of andere deskundigen. De activiteiten, één van de twee pijlers waarop de seniorenraad steunt, vormen dé gelegenheid om senioren informeel te spreken en soms ook zaken aan hen voor te leggen. We hebben hier in 2015 ook regelmatig gebruik van gemaakt.

Een compleet overzicht van de adviezen die in 2015 zijn uitgebracht is als bijlage opgenomen in dit jaarverslag.

De seniorenraad adviseerde niet altijd zelfstandig door het schrijven van adviezen naar het college maar ook door zitting te nemen in project- of werkgroepen waar over beleid (of uitvoering) gesproken en besloten werd. Meer informatie over deze afvaardigingen is opgenomen bij “afvaardigingen in andere geledingen”.

 

Contacten

Zoals al eerder aangegeven kan een seniorenraad natuurlijk niet alleen functioneren. De achterban van de seniorenraad, evenals de georganiseerde activiteiten, zijn belangrijk als voedingsbodem. Natuurlijk hebben we ook contact onderhouden met allerlei werkers in het veld. Dit varieerde van leden van een steunpunt, mensen van de thuiszorg, vrijwilligers, besturen van ouderensociëteiten, de buurtsuper etc. Uit al deze contacten krijgen we een goed beeld van wat er leeft onder de Borselse senioren. Het is niet altijd mogelijk om iets naar ieders wensen op te lossen. Toch hebben we ook in 2015 weer geprobeerd iets met die signalen te doen. Waar het mogelijk was is er actie ondernomen. Zo is er bijvoorbeeld door een aantal vragen die we kregen een tabletcafé georganiseerd.

De Seniorenraad Borsele heeft in de jaren van zijn bestaan een heel netwerk opgebouwd met instellingen, werkers in het veld, individuele ouderen enz. Er wordt steeds aan gewerkt dit netwerk nog verder uit te breiden. Er zijn studiedagen bezocht, niet alleen om kennis te vergaren maar zeker ook om het netwerk uit te breiden en te onderhouden. De seniorenraad presenteerde zich waar mogelijk om het werk van de seniorenraad onder de aandacht te brengen.

Verder heeft de seniorenraad contact onderhouden met LOIS, landelijk ondersteuning- en informatiecentrum voor seniorenbeleidsadvisering. Hiervan ontvingen wij veel relevante informatie die gebruikt kon worden in onze advisering richting college.

Natuurlijk werden er ook contacten onderhouden met gemeenteraadsleden en met leden van het college tijdens het bezoeken van gemeenteraadsvergaderingen, inforaad bijeenkomsten en tijdens informele gesprekken bij diverse activiteiten. Het leverde informatie op die wij meegenomen hebben bij het onderbouwen van adviezen en in de besluitvorming over bepaalde onderwerpen. De seniorenraad onderkent het belang van de contacten met de politiek en het op de hoogte zijn van de standpunten van de diverse politieke partijen.

Ook heeft het Dagelijks Bestuur van de seniorenraad ieder jaar een overleg met de vakwethouder. In april heeft dit overleg plaatsgevonden. Onderwerpen van gesprek waren de decentralisaties, keukentafelgesprekken, cliëntenpas SVRZ, Elke stap Telt, 15 jaar bestaan van de seniorenraad. Ook is het werkplan 2015 uitgebreid aan de orde geweest.

Contact met zorgorganisaties zijn voor de seniorenraad belangrijk. Veel thuiswonende senioren uit de gemeente Borsele maken gebruik van diensten van de zorgorganisaties. Het is belangrijk om de stem van de bewoners van de diverse intramurale voorzieningen te laten horen. We onderhouden dan ook, op individueel niveau, regelmatig contact met de bewoners zelf en hun mantelzorgers.

 

Communicatie

Een goede communicatie is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van een seniorenraad. De achterban moet weten wat de seniorenraad doet en waarvoor zij de seniorenraad kan benaderen. Zo hebben de vertegenwoordigers in de seniorenraad vanuit de ouderensociëteiten jaarlijks een overleg met de gezamenlijke ouderensociëteiten over de plannen van de seniorenraad en over zaken die onder de soosbesturen leven. De vertegenwoordigers brengen deze zaken weer terug in de vergadering.

Communicatie is ook PR voeren om de naamsbekendheid levend te houden. De werkgroep Communicatie doet dit o.a. door zich te presenteren bij gelegenheden waar om de presentatie van de seniorenraad gevraagd wordt. Dit kan zijn tijdens zorg-/welzijnsmarkten of op verzoek bij een braderie o.i.d.

De website van de Seniorenraad Borsele is ook een vorm van communicatie en een bron van informatie over zaken die voor senioren van belang zijn. Hierop zijn de activiteiten die georganiseerd worden in de gemeente Borsele en soms ook daarbuiten die leuk zijn voor senioren om te bezoeken te vinden.

Ons voornemen was voor 2015 om iemand te vinden die onze webmaster kan ondersteunen met het up-to-date houden van de website. Een website staat of valt met actuele informatie.

Dit item is blijven liggen. We gaan hier in 2016 een geschikte persoon voor zoeken.

Website adres is www.seniorenraadborsele.nl

 

Samenstelling Seniorenraad Borsele

De seniorenraad bestaat uit 4 leden op persoonlijke titel, 3 leden namens de gezamenlijke ouderenbonden en 2 leden namens de gezamenlijke ouderensociëteiten.

De samenstelling van de Seniorenraad Borsele was in 2015 als volgt:

Namens de gezamenlijke ouderenbonden:

 1. Dhr, W.J. Vinke, voorzitter en lid Dagelijks Bestuur.
 2. Mw. I. Steenblok-van Weezel
 3. Mw. L.J.W. Uitman

Namens de ouderensociëteiten:

 1. Dhr. P.J. de Smidt, vice-voorzitter en lid Dagelijks Bestuur
 2. Mw. A.C.M. Pekaar-Boonman

Op persoonlijke titel:

 • Mw. C. Vermuë-Traas
 • Dhr. J. Collignon
 • Dhr. J.M. Verburg
 • Dhr. H.A.  Vermeulen, lid Dagelijks Bestuur

 

Deskundigheidsbevordering

Dit jaar hebben we geen gezamenlijke deskundigheidsdag georganiseerd. De diverse werkgroepen hebben veel geïnvesteerd in het zelfstandiger werken en ook andere zaken hebben veel tijd gevraagd. Wel hebben diverse leden individueel hun kennis verrijkt met het bezoeken van symposia en bijeenkomsten in de regio.

 • Diverse leden bezochten:
 • Diverse raad- en inforaadvergaderingen
 • Bijeenkomsten rondom Sociaal Domein
 • Bijeenkomst Mondgezondheid bij kwetsbare ouderen
 • Parade Vitaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid
 • Symposium “Een nieuwe generatie ouderen”
 • Congres Kwetsbare ouderen, kind van de rekening
 • 50+ beurs
 • Bijeenkomsten rondom burgerkracht
 • Bijeenkomsten rondom Zorgzame Dorpen

 

Afvaardiging vanuit de seniorenraad in andere geledingen.

De Seniorenraad Borsele is vanuit het verleden al in een aantal projectgroepen, adviesraden, klankbordgroepen en andere overlegorganen vertegenwoordigd door een afgevaardigde. De inzichten en standpunten vanuit de seniorenraad kunnen dan rechtstreeks ingebracht worden. Dit is erg prettig. Klaarblijkelijk stellen ook andere organisaties en instellingen de mening van de senioren op prijs en betrekken zij de senioren bij projecten.

De volgende leden van de seniorenraad zijn afgevaardigd in:

 • Mw. A.C.M. Pekaar-Boonman, Cliëntenraad Sociale Zaken
 • Dhr. W.J. Vinke, WMO-raad
 • Mw. A.C.M. Pekaar-Boonman, plaatsvervanger.
 • Dhr. P.J. de Smidt, projectgroep Zorghuisvesting
 • Mw. I. Steenblok-van Weezel en dhr. J. Verburg, lid werkgroep 4 mei
 • Dhr. P.J. de Smidt, woonplatform R&B Wonen
 • Dhr. J. Collignon, projectgroep maaltijdvoorziening
 • Dhr. H.A. Vermeulen, projectgroep beweegtuin

 

Ambtelijke ondersteuning

De Seniorenraad Borsele voert zijn werk sinds de oprichting uit in zeer nauwe samenwerking met de medewerkers van het VrijwilligersHuis. Zo is ook het secretariaat van de seniorenraad in het VrijwilligersHuis ondergebracht en wordt, waar nodig, vanuit het VrijwilligersHuis ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van de activiteiten gegeven. De verslaglegging van de vergadering en de diverse werkgroepen wordt door de leden zelf verzorgd. Als adviseur van de seniorenraad kan een beroep worden gedaan op de beleidsmedewerker ouderenbeleid. Deze ondersteuning hebben wij ook in 2015 als noodzakelijk ervaren. In voorgaande jaren is gesproken over het terugdringen van het aantal ambtelijke uren voor de seniorenraad. De seniorenraad is zich wel bewust van de taak die op hen rust om meer zaken volledig zelfstandig uit te voeren. Waar mogelijk wordt dit ook gedaan. De diverse werkgroepen zijn gestart met zelfstandiger werken. We zullen in 2016 moeten evalueren hoe iedereen dit opgepakt heeft. Communicatie is bij het doorvoeren van dergelijke veranderingen van essentieel belang. We zijn in ieder geval in 2015 een meer zelfstandig weg ingeslagen. Bij sommige werkzaamheden blijft het echter moeilijk. De communicatie tussen de medewerkers van de gemeente en de leden van de seniorenraad is goed verlopen. Er zijn korte lijnen en de onderlinge verhoudingen zijn goed. De seniorenraad werd tijdig geïnformeerd over zaken waarover advies moest worden uitgebracht en ook werd serieus aandacht besteed aan de door de seniorenraad ongevraagd uitgebrachte adviezen.

Het opstellen van de adviezen, zowel gevraagd als ongevraagd, werd gedaan door een medewerker van het VrijwilligersHuis. Dit is volledig naar de wensen van de seniorenraad gebeurd. De seniorenraad heeft zich onafhankelijk een mening kunnen vormen.

 

Particulier Initiatief

De seniorenraad vindt het belangrijk dat iedereen volledig moet kunnen deelnemen in de samenleving. Dit uitgangspunt is ook de basisgedachte van de WMO. Senioren moeten, ondanks lichamelijke of geestelijke beperking, deel kunnen nemen aan activiteiten. De seniorenraad vindt het daarom van belang dat initiatieven vanuit de samenleving gestimu-leerd worden om senioren te laten participeren. Dit heeft geresulteerd in de stimuleringssubsidie voor uitvoering van projecten die zich richten op ouderen.

Jaarlijks stelt de seniorenraad hiervoor € 500,00 beschikbaar.

In 2015 heeft de seniorenraad de volgende verzoeken ontvangen:

Een verzoek van de Actieve Vrouwen Heinkenszand rondom het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst over dementie. Gevraagde bijdrage was € 130,00.

Dit verzoek is afgewezen. De seniorenraad was van mening dat er via het VrijwilligersHuis al voldoende aandacht is voor dementie, bijv. Alzheimer Cafés.

Ook ontvingen wij een verzoek van Sportvereniging Borsele. Zij wilden groepslessen gaan aanbieden specifiek voor ouderen. De focus lag niet alleen op bewegen maar ook op het creeeren van ontmoeting door het bewegen in een groep en het nog samen koffie drinken. Het verzoek is gehonoreerd met € 250,00.

 

Actualiteit

De seniorenraad vindt dat het mogelijk moet zijn in te spelen op actuele zaken. Zo is er in 2015 regelmatig gesproken over mantelzorg en dan vooral de te verwachten overbelasting van de mantelzorg, steunpunten, Zorgzame dorpen e.d.

Ontwikkelingen worden gevolgd en daar werd ook op ingespeeld. Zo is er op initiatief van de Seniorenraad Borsele een pilot gedraaid met het alarmeringssysteem De Vlinder.

Een geslaagde pilot waar zowel de leverancier als de medewerkers aan de pilot veel van geleerd hebben. Dit heeft erin geresulteerd dat er een verbeterde versie van De Vlinder nu vrij verkrijgbaar is op de markt, maar ook dat er contacten gelegd zijn met de meldcentrale in Middelburg of e.e.a. qua opvolging ook via een meldbank kan lopen richting thuiszorg.

Als er signalen binnenkomen over knelpunten of problemen dan vindt de seniorenraad het zijn taak om aan de bel te trekken. Vaak heeft dit geresulteerd in een informatief telefoongesprek richting een afdeling van de gemeente of dat mensen werden uitgenodigd om uitleg te komen geven in een vergadering.

 

Herdenking 4 mei

De jongerenraad heeft in samenwerking met de seniorenraad en de gemeente ook dit jaar weer de herdenking van 4 mei op zich genomen. Dit alles is gebeurd in goede harmonie. Dat het concept aanslaat bij de inwoners is duidelijk. De laatste jaren is het aantal bezoekers aan de herdenking toegenomen.

 

Projecten ism gemeente/VrijwilligersHuis

In samenwerking met en op initiatief van de Seniorenraad Borsele is er een projectgroep gestart rondom domotica. Hieruit is o.a. de pilot met De Vlinder voortgekomen. Dit project loopt ook in 2016 door.

De Alzheimer Cafés in 2015 waren goed bezocht. Het is prettig om hierin samen op te trekken met de gemeenten Kapelle en Reimerswaal.

 

II. ONTSPANNING EN ONTMOETING

In dit hoofdstuk worden voornamelijk die activiteiten beschreven die ouderen de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten,. Het sociale aspect is hierbij het belangrijkste. Het gaat in de eerste plaats om het gezellig met elkaar koffie drinken, een praatje maken, nieuwtjes uitwisselen enz. Het wedstrijdelement bij verschillende activiteiten komt op de tweede plaats. Deze ontspanningsactiviteiten zijn toegankelijk voor alle senioren uit de gemeente Borsele. Het gaat vaak om wat groter opgezette activiteiten, bijv. toernooien, waarbij mensen uit verschillende dorpen elkaar kunnen ontmoeten. Het is niet de bedoeling dat de seniorenraad activiteiten overneemt die door een ouderensociëteit uitgevoerd kunnen worden. Wel werden er een aantal activiteiten georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke ouderen-sociëteit zodat er een groter bereik is.

Als lokale mensen zich ergens voor in willen zetten trekken ze vaak meer lokale mensen mee. Dit is een weg die ingeslagen is om alle welzijnsactiviteiten die in de diverse dopen worden georganiseerd meer op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar ouderensociëteiten, maar ook naar activiteiten die door de bibliotheek, Culturele Raad, Mivabel e.d worden georganiseerd. Waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht en de werkzaamheden rondom de activiteiten verdeeld.

Om alle activiteiten rondom ontspanning en ontmoeting te coördineren is er een werkgroep. Deze bestaat uit de volgende leden:

Dhr. C. Vuik, Mw. LJ.W. Uitman, Mw. I. Steenblok-van Weezel, Dhr. J. Verburg.

2.1. Biljartcompetitie Borsele

Subwerkgroepleden: dhr. W. Geijs.

De biljartcompetitie blijft een zeer geliefde activiteit bij de senioren. De teams werden samengesteld uit leden van de ouderensociëteiten en er werd gespeeld in de ruimten waar de ouderensozen hun activiteiten houden. De competitie bestond uit een uit- en een thuiswedstrijd. Iedere tegenstander werd een keer in zijn soos bezocht en ook werd iedere tegenstander een keer in de eigen soos ontvangen. Zo komt men nog eens ergens. De competitie liep over het jaareinde heen. Hij is gestart in augustus 2014 en liep door tot mei 2015. In totaal hebben 17 teams aan deze competitie deelgenomen. De afsluitende middag met prijsuitreiking werd voortreffelijk verzorgd door de ouderensociëteit Ovezande.

De winnaar van het seizoen 2014-2015 was het team Borssele, de tweede plaats was voor Lewedorp en als derde eindigde het team van Nieuwdorp B. In de zomerperiode heeft de subwerkgroep biljart alles voorbereid voor het seizoen 2015-2016.

Tijdens de overleggen met teamleiders is het probleem aan de orde gesteld dat het gehele toernooi nu alleen draait op de inzet van dhr. Geijs. Er werd dringend verzocht aan iedereen om na te denken over versterking van de werkgroep.

2.2. Seniorenfietstochten

Subwerkgroepleden: dhr J. Collignon, mw. C. de Baar, mw. I. Steenblok en mw. W. v.d. Dries.

De jaarlijkse fietstocht die door de seniorenraad georganiseerd wordt trekt  veel deelnemers. Alhoewel het aantal deelnemers wel vaak afhangt van de weersomstandigheden. Dit jaar vertrokken 66 fietsers vanaf Stelleplas in richting Ovezande voor een schitterende tocht door de Zak van Zuid-Beveland en langs de Westerschelde. Het was ook dit jaar mogelijk te kiezen voor een uitgebreide of kleinere route.

2.3. Scootmobieltocht

Samen met Mivabel werd er in het najaar een scootmobieltocht georganiseerd. De belangstelling viel wat tegen. Er waren slechts 5 deelnemers. De deelnemers echter hebben genoten van de tocht en het gezellige praatje en koffie drinken met elkaar.

2.4. Koersbaltoernooi

Subwerkgroepleden: mw. M. Hannewijk, mw. G. Blommaert en dhr. J. Beulens.

Zoals ieder jaar stonden er in 2015 weer twee koersbalontmoetingen op het programma. Veel koersballende ouderen nemen deel aan het toernooi. Het toernooi is behalve een sportief gebeuren tevens een plek voor ontmoeting. Voor het voorjaarstoernooi meldden zich 10 teams aan. Het team van ’s-Heerenhoek mocht zich na afloop winnaar noemen en ging met de beker naar huis. De teams van Baarland 1 en Ovezande eindigden resp. op de 2e en de 3e plaats. In oktober werd er wederom strijd gestreden voor de felbegeerde beker.

Bij het toernooi in oktober namen er ook weer 10 teams deel. Het team van Lewedorp 2 kwam als winnaar uit de bus. De 2e plaats werd behaald door Kwadendamme 1 en Kwadendamme 2 moest genoegen nemen met de 3e plaats. Het was weer een gezellige en sportieve dag.

2.5. Ontspannings-/ontmoetingsactiviteiten

In 2015 hebben de leden van de werkgroep Sociaal/culturele activiteiten een aantal ontspannings/ontmoetings activiteiten georganiseerd.

2.5.1. Wandeling De Zwaakse Weel

In het kader van de Nationale Sportweek en in samenwerking met Natuurmonumenten werd er in april door de werkgroep een wandeling gecombineerd door het schitterende natuurgebied van De Zwaakse Weel. 26 deelnemers hebben genoten van de uitleg van de gids en het mooie gebied waar gewandeld werd.

2.5.2. Seniorenmirreg

In samenwerking met ’t Kerkje van Ellesdiek heeft de werkgroep een middag georganiseerd speciaal voor senioren. Het was een middag vol muziek en verhalen. Het werd een druk bezochte middag.

2.5.3. Literaire avond

De Seniorenraad organiseerde, in samenwerking met de Culturele Raad Borsele en de Bibliotheek Oosterschelde, een literaire avond. In het najaar van 2015 kwam auteur Rosita Steenbeek naar de bibliotheek in ’s-Gravenpolder. Het interview was onderhoudend en het publiek kreeg volop de gelegenheid om vragen te stellen. De avond werd goed bezocht: zo’n 56 liefhebbers kwamen er op af.

2.5.4 Kerstreis

De werkgroep heeft na het succes van voorgaande jaren ook weer een busreis georganiseerd voor de senioren in Borsele. Niet iedere ouderensociëteit heeft nog een busreis op zijn programma en op deze wijze is het voor iedere oudere mogelijk om er een dagje met de bus op uit te gaan. Dit jaar werd gekozen voor de kerstmarkt in Dordrecht.

Het was, ondanks het weer, een doorslaand succes. Met een volle bus werd richting Dordrecht vertrokken. Aantal deelnemers 51.

2.5. Internet/computer inloopochtend voor senioren

Hoewel deze activiteit onder verantwoordelijkheid valt van de werkgroep Sociaal/culturele activiteiten draaide deze volledig op en met vrijwilligers. Zij regelen de ochtenden, verzorgen de workshops, schenken koffie en beantwoorden de vragen. Problemen met de computers worden doorgespeeld naar de verantwoordelijke ambtenaar en 2x per jaar is er overleg met het VrijwilligersHuis om zaken door te spreken. Het initiatief om workshops te gaan organiseren in de cyberroom was een schot in de roos. In voorgaande jaren bleek er al een grote belangstelling te bestaan voor de workshops. In 2015 werden er weer 2 workshops gegeven. Dit keer was er een workshop “Herinneringsboekje maken” en een workshop “Word”. De workshop “Herinneringsboekje maken” trok 8 deelnemers en 16 personen hadden interesse in de workshop Word.

De inloopochtenden worden nog steeds goed bezocht. Wel blijkt dat er altijd een vaste kern aanwezig is. Deze mensen komen ook  voor de gezelligheid en het kopje koffie drinken met elkaar. Een aspect waarvoor de cyberroom /inloopochtend ook bedoeld is.

2.6. Zomeractiviteiten

De Seniorenraad heeft in 2015 wederom zomeractiviteiten georganiseerd. Dit voor het vierde achtereenvolgende jaar.

De besturen van de ouderensociëteiten werden uitgenodigd voor een overleg om gezamenlijk een programma op te stellen. Zomeractiviteiten zijn bedoeld voor ouderen die in de zomermaanden niet met vakantie gaan en weinig vertier hebben, wanneer de activiteiten van de ouderensoos stilliggen en de (klein)kinderen met vakantie zijn.

Samen met diverse ouderensociëteiten is er een attractief programma opgesteld. Terugkijkend blijkt dat de ene activiteit meer bezoekers trekt dan de andere. De Breek de Week activiteiten worden door minder mensen bezocht. Natuurlijk is de Breek de Week activiteit ook bedoeld om gezellig een praatje met elkaar te maken en samen wat te drinken of te eten. Hiervoor is het niet de bedoeling dat er grote groepen mensen zich inschrijven. Juist het kleinschalige maakt dat mensen gemakkelijk contact maken en hun verhaal aan elkaar kwijt kunnen. Het aantal deelnemers rondom Breek de Week was 14 deelnemers aan de High Tea, 7 deelnemers bij spoorwegwagon Hoedekenskerke, 10 deelnemers bij de Het Gouden Ei en helaas moest de bijeenkomst bij het Trekkermuseum geannuleerd worden vanwege te weinig belangstelling.

Jaarlijks wordt er ook een creatieve workshop aangeboden. Dit jaar deden 8 mensen hieraan mee. De rondvaart met oesterproeverij trok 14 deelnemers. De beweegtuinactiviteit werd door 28 personen bezocht en de afsluitende barbecue vonden 40 mensen het bezoeken waard.

Ondanks dat het deelnemersaantal niet altijd even hoog is en een paar activiteiten moesten worden geannuleerd, werd er toch zeer regelmatig door deelnemers uitgesproken dat ze het erg fijn vonden dat de seniorenraad deze activiteiten organiseert.

 


III. EDUCATIE EN VOORLICHTING

De werkgroep Educatie bestond in 2015 uit de volgende personen:

Dhr J.T. Collignon, mw. A.C.M. Pekaar-Boonman, mw. C. Vermuë-Traas, mw. I. van Loon

Onder educatie en voorlichting verstaat de Seniorenraad Borsele het organiseren van educatieve en voorlichtingsactiviteiten.

In dit verslagjaar heeft de werkgroep volledig zelfstandig gewerkt. De werkgroep is 10x bij elkaar geweest om de activiteiten verder uit te diepen om deze zo succesvol mogelijk aan de senioren van onze gemeente aan te bieden.

3.1. Ouderen en nieuwe media

De computercursussen “Met je tijd mee” zijn cursussen voor beginnende computeraars waarin het gebruik van internet centraal staat. De cursus is een aanzet om dit te leren. Aantal deelnemers: 20

3.2. Cursus: In Balans (valpreventie)

In Hoedekenskerke is een initiatief ontstaan om een cursus valpreventie te organiseren. Er is al een groep senioren in Hoedekenskerke die iedere week beweeglessen volgt onder leiding van een ervaren docent. Deze senioren willen hun zelfredzaamheid behouden en zich meer bewust zijn van de valrisico’s. Goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie is, zeker nu ouderen langer zelfstandig blijven wonen, van essentieel belang. De seniorenraad is gevraagd om te participeren in dit project zodat er een meer senioren bereikt worden. Helaas is wegens privé omstandigheden van de docente de cursus dit jaar niet door gegaan. Wel zijn er plannen om de cursus in het voorjaar van 2016 te organiseren.

3.3. Scootmobieltocht

In samenwerking met Mivabel heeft de jaarlijkse scootmobieltocht plaatsgevonden. Het weer was prachtig en de tocht werd door de deelnemers als zeer gezellig ervaren.

Er werd door 7 scootmobielrijders deelgenomen aan de tocht.

Gezien de wens van diverse deelnemers om vaker een scootmobieltocht te organiseren heeft de werkgroep Educatie een advies gestuurd naar Mivabel met het verzoek om dit in 2016 twee keer te organiseren.

3.4. Voorlichting

De transformatie waar gemeenten voor staan, houdt in dat de verhoudingen en rollen van cliënten, mensen in hun omgeving en professionals anders worden, dat er meer aandacht komt voor de gewone aspecten van opvoeden en opgroeien én dat passende en effectieve zorg wordt geboden. Voro gemeenten is het de uitdaging om de zorg zo in te richten dat met minder geld meer resultaat wordt bereikt.

In 2015 zijn de effecten van de decentralisaties voor het eerst goed merkbaar geworden. Wij verwachtten dat hier veel vragen naar boven zouden komen vanuit de achterban. In de loop van 2015 zou het wellicht nodig zijn om nog extra voorlichting te geven rondom een aantal zaken. In de praktijk is gebleken dat er geen noodzaak was om een bijeenkomst omtrent dit thema te organiseren.

3.5. Tablet café

In de bibliotheek in Heinkenszand heeft de inloopochtend voor mensen met vragen rondom de tablet maandelijks plaatsgevonden.

Deze ochtenden zijn redelijk goed bezocht

 

3.6. Weerbaarheidstraining

In september 2015 is de “weerbaarheidstraining” aangeboden onder de naam “Opkomen voor jezelf”. Dit in samenwerking met Brima Weerbaarheid Ouderen.

Het is een praktijkgerichte afwisselende cursus waar o.a. de volgende onderwerpen aan bod zouden komen:

 • Inzicht krijgen in eigen manier van waarnemen-denken-handelen
 • Herkennen van onveilig situaties en hoe hier mee om te gaan?
 • Hou houd ik mezelf onder controle in een onveilige situatie
 • Alert kijken naar je omgeving
 • Grenzen (durven) stellen
 • Oriënteren op mogelijkheden
 • Zelfvertrouwen krijgen en uitstalen

Ondanks deze gevarieerde onderwerpen moest de training geannuleerd worden. Er hebben zich slechts 2 personen aangemeld.

3.7. Voorlichting “mondzorg en gezondheid”

De voorlichting is gegeven door mevr. Emmy Heineke, tandheelkundig preventief medewerker GGD Zeeland.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kwamen de volgende zaken aan de orde:

 • Waarom is goede mondzorg belangrijk voor senioren?
 • Dit helpt ziekten als longontsteking voorkomen
 • Het heeft een positieve invloed op hart- en vaataandoeningen en suikerziekte
 • Goede mondzorg verkleint de kans op ondervoeding
 • Het draagt ook bij aan goede sociale contacten; een goed onderhouden mond ziet er verzorgd uit en vermindert de kans op een vervelende ademgeur
 • Goede mondzorg draagt bij aan welzijn en sociale contacten.

Er waren 35 personen aanwezig tijdens de voorlichtingsavond.

3.8. Verhalen schrijven

Leden van de werkgroep hebben op uitnodiging van de docente van ‘De Kaai” een les gevolgd waarbij mensen met een beperking leren lezen en schrijven. Het was een leerzame les maar de kans bestaat dat deze manier van werken voor de docente te tijdroven zal worden. Andere ideeën zullen moeten worden ontwikkeld. Deze cursus wordt meegenomen naar 2016.

3.9. Opstarten van een “leercentrum”

In samenwerking met het Landelijk Netwerk SeniorWeb, Bibliotheek Oosterschelde en de Seniorenraad Borsele hebben in 2015 de voorbereidingen plaatsgevonden zodat in 2016 het leercentrum van start kan gaan.

Dat betekent dat de huidige Cyberroom opgeheven wordt en alle cursussen rondom digitale media plaats gaan vinden in de bibliotheek in Heinkenszand.

Diverse vrijwilligers zijn inmiddels geschoold om computertrainingen te geven op diverse niveaus. Dit alles volgens een methode die ontwikkeld is door SeniorWeb.

 

IV. WONEN EN ZORG

Algemeen

De werkgroep bestond in 2015 uit:

dhr P.J. de Smidt,  dhr. W.J. Vinke, dhr, H.A. Vermeulen, mw. A.C.M. Pekaar-Boonman, mw. M. Verstijnen-Kool

In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de diverse bouwprojecten voor senioren in onze gemeente.

 

4.1. Algemeen

De omvorming van de Kraayert van verzorgingshuis naar meer verpleeghuisachtige voorziening is met belangstelling gevolgd. Er hebben gesprekken plaatsgevonden, zowel formeel als informeel, met de locatiemanager van SVRZ Borsele.

Natuurlijk is er ook regelmatig overleg met de woningbouwvereniging over seniorenhuisvesting. In het voorjaar 2015 werd de Rietzanger opgeleverd. Een complex met zijn eigen problematiek van bouw (woning Cappon) en met de eerste groepswoningen voor senioren met somatische aandoeningen.

 

4.2. Informatie

Met de transformatie en decentralisaties binnen het Sociaal Domein is er in 2015 veel veranderd. Er wordt meer een beroep gedaan op “eigen kracht” van mensen, dus ook van senioren. We hebben in de loop van 2015 burgerinitiatieven zien ontstaan, o.a. binnen het project Zorgzame Dorpen, waarbij er meer hulp en ondersteuning geboden wordt aan dorpsgenoten. Wij juichen deze initiatieven van harte toe.

 

4.3. Bouw Rietzanger Heinkenszand

Nadat we de gehele bouw van Hof Rietzanger gevolgd hebben konden in het voorjaar de eerste bewoners hun intrek nemen. Ook de groepswoningen voor mensen met somatische problematiek van SVRZ waren snel volledig bezet. We zien Hof Rietzanger als een gebouw waar de gemeente Borsele, R&B Wonen en SVRZ trots op mogen zijn. Er zal wel aandacht moeten blijven voor een goed en gevarieerd activiteitenaanbod.

 

4.4. Mantelzorg

Met veel aandacht en door middel van het voeren van discussies en gesprekken met verantwoordelijke ambtenaren zijn de eerste aanzetten voor het mantelzorgbeleid besproken. Er is een advies voor de gehele seniorenraad voorbereid over de concept  notitie Mantelzorgbeleid 2015-2018.

Ook zijn er mondelinge aanbevelingen en aandachtspunten meegegeven aan de verantwoordelijke medewerker over het gehele uitvoeringplan dat gekoppeld was aan het mantelzorgbeleid.

 

4.5. Domotica

Het ligt in de verwachting dat in de toekomst veel meer gebruik gemaakt zal worden van domotica (huisautomatisering) en E-health. De seniorenraad heeft samen met de gemeente een project opgestart waarin wordt onderzocht hoe dit ingepast kan worden in beleid en uitvoering.

4.6. Woonbelevingsonderzoek NieuwSande

De werkgroep heeft in 2015 een woonbelevingsonderzoek in NieuwSande uitgevoerd. De kwaliteit van het wonen in NieuwSande is goed. Er komen veelal positieve geluiden van de bewoners.


V. PROJECTEN

5.1. Beweegtuin

De beweegtuin wordt, mede door de professionele ondersteuning, goed bezocht.

Er worden maandelijkse themamiddagen georganiseerd die druk bezocht worden. Door het beweeggedeelte te koppelen aan een gezellige activiteit weten veel mensen de weg naar de beweegtuin te vinden. Gemiddeld zijn er altijd 25 mensen aanwezig. Natuurlijk zijn er ook uitschieters wanneer er ineens 40 mensen komen. Verder zijn er 3x per week professionele beweegkrachten en vrijwilligers aanwezig die mensen begeleiden op het toestel. Deelname hierbij is verschillend. Bij slecht weer is het mogelijk dat er binnen in Fonteyne getraind wordt.

Het ligt in de bedoeling om in 2016 alle beweegactiviteiten in de beweegtuin over te dragen aan de nieuwe leefstijlcoaches.

5.2. Dementie

De Alzheimer Café/geheugensteun bijeenkomsten die georganiseerd werden in einkenszand werden druk bezocht. Deze bijeenkomsten worden door het VrijwilligersHuis in samenwerking met Kapelle en Reimerswaal georganiseerd. Er is altijd een casemanager dementie aanwezig en mensen kunnen boeken en informatie lenen over alzheimer. De samenwerking met SVRZ op dit terrein verloopt soepel.

 

5.3. Domotica

In samenwerking met de gemeente Borsele is er een project opgestart. In eerste instantie om te inventariseren wat er allemaal is en gebeurt op het terrein van domotica in Zeeland. Hiervoor zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd met belanghebbenden, zowel instellingen/organisaties alsook partijen uit het bedrijfsleven.

Een uitvloeisel uit dit project was de pilot die in Borsele gedraaid is voor De Vlinder.

Met proefpersonen is een alarmeringssysteem getest gedurende één maand en aan de hand van de bevindingen is het systeem aangepast en verbeterd. Dit heeft er in geresulteerd dat De Vlinder nu op de reguliere markt verkrijgbaar is.

Een ander onderdeel van het domoticaproject is E-health. Gezondheid en ondersteuning via apps. Er is gekeken wat er al is op de markt, wat handig is en of e.e.a. eventueel gekoppeld kan worden aan de nieuwe website van het VrijwilligersHuis.

 

VI. FINANCIËLE VERANTWOORDING

Onderstaand het overzicht van de jaarrekening 2015 afgezet tegen de begroting voor 2014.

Beschikbaar budget: € 8.930,00

 

Begroting

2015

Jaarrekening

2015

 

Particulier Initiatief

 

500,00

 

250,00

 

Publiciteit

 

1.200,00

 

1.039,33

 

Deskundigheidsbevordering

 

1.250,00

 

1.221,95

 

Projecten ism gemeente/VrijwilligersHuis

 

500,00

 

259,29

 

Elke stap telt

 

400,00

 

412,23

 

Sociaal culturele activiteiten

 

1.925,00

 

1.524,35

 

Educatie en voorlichting

 

1.630,00

 

1.384,80

 

Wonen en Zorg

 

1.000,00

 

17,91

 

Zomeractiviteiten

 

600,00

 

425,17

 

Diversen

 

300,00

 

424,01

Totaal 9.305,00 6.959,04

 

Toelichting

Het afgelopen jaar 2015 hebben zich een aantal zaken voorgedaan die van invloed zijn geweest op de jaarrekening.

De post Wonen en Zorg is aanmerkelijk lager uitgevallen dan begroot. Dit ligt in het feit dat het de bedoeling was een excursie te organiseren naar vernieuwende woonprojecten in het land. Deze is niet uitgevoerd.

Alles in aanmerking nemend resulteert dit er in dat er in 2015 een positief saldo is van € 8.930,00 – € 6.959,04 = € 1.970,96

 

Positief saldo

De Seniorenraad Borsele wil het positieve saldo van 2015 graag inzetten voor het aanschaffen van een drietal laptops.  De seniorenraad wil met behulp van de laptops mensen die angst hebben voor de computer meer vertrouwd maken hiermee. Dit hoeven niet alleen mensen op leeftijd te zijn, maar het kunnen ook mensen zijn met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met GGZ problematiek enz. Dit zal gebeuren door middel van vrijwilligers die op verzoek van het VrijwilligersHuis (en andere professionals) deze mensen in hun thuissituatie wekelijks bezoeken en de laptop in bruikleen achterlaten. De mensen kunnen dan in hun vertrouwde omgeving oefenen en terugvallen op de vrijwilliger wanneer dit nodig is. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers dit gedurende 4 weken doen. Als mensen zover zijn dat ze de Klik en Tik cursussen kunnen gaan volgen trekken de vrijwilligers van de seniorenraad zich terug. Hiermee wordt een aanbod gecreeerd van begin tot eind.

Thuis met laptop (Digibasis) → klik en tik cursus → computercursus → verdiepingscursussen (bijv. Digisterker, overheidszaken met Digi-d, Windows, Word etc.)

Kascommissie

De Seniorenraad Borsele beschikt over een eigen bankrekening waarop het jaarlijks toegekende budget wordt gestort.

Om de financiële zaken te controleren wordt door de Seniorenraad Borsele jaarlijks een kascommissie verkozen. Voor 2015 waren dit mevrouw I.Steenblok-van Weezel en dhr.

H.A. Vermeulen. Zij hebben de boekhouding op 18 mei 2016 gecontroleerd en akkoord bevonden. De akkoordverklaring is als bijlage 2 opgenomen bij dit jaarverslag

 

’s-Gravenpolder, augustus 2016

Namens de Seniorenraad Borsele

 

W.J. Vinke,                                         C.M.A. Platschorre-de Jonge,

voorzitter                                             ambt. secretaris

 


Bijlage 1

Lijst adviezen Seniorenraad Borsele in 2015

Advies Wat is er mee gedaan?
Juni 2015

Mantelzorgbeleid 2015-2018

 

Akkoord met beleid zoals dit beschreven is.

Oktober 2015

Uitvoeringsplan mantelzorgbeleid

(mondeling advies)

 

Meegenomen