CONCEPT NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE SENIORENRAAD

GEHOUDEN OP DONDERDAG  20 SEPTEMBER 2018

 

Aanwezig: Tonny. Pekaar, Liliane Schoone (voorzitter), Reino van der Meer(notulist) en  Mariëtte Platschorre (vrijwilligershuis), Jan Collignon, Jan van Schie en Henri (adviseur)

Afwezig met kennisgeving: Nel de Roo en Ad van Soelen

 

1.Opening

Liliane opent de vergadering

 

2.Presentatie door E.Dutour Geerlings van R&B wonen

Enkele opvallende zaken:

R&B wonen zal een fusie aangaan met de woningbouwvereniging RWS in Goes. Mettertijd zal ook hun hoofdkantoor verhuizen naar Goes.

De komende jaren zullen 350 woningen vervangen worden door 300 nieuwe woningen. Het aantal woningen zal afnemen. Een keer per 4 jaar wort een woningonderzoek gehouden. Uit dit onderzoek blijkt dat er op de lange termijn minder woningen nodig zijn.

Er zullen ook een paar tiny houses, opp. 35 m2 gebouwd worden.

 

3. Verslag van de vergadering d.d. 17-7-2018

n.a.v.

Agendapunt 4. Het reglement  Seniorenraad wordt uitgedeeld en zal ook per mail                                  toegestuurd worden.

Agendapunt 7. Ad  Van Soelen heeft zich teruggetrokken uit de Seniorenraad. Hij gaat verhuizen naar Medemblik. Mariëtte zal op zoek gaan naar aspirant     Seniorenraadsleden.

Agendapunt 9. Moeten we ’s avonds vergaderen als er geen  aanwezigen zijn die dat nodig  vinden? We besluiten de volgende vergadering te houden ’s avonds op 28  november en dan te beslissen over geschikte vergadermomenten.  Dit is o.m. afhankelijk van nieuwe leden van de Seniorenraad.

Agendapunt 10. Tonny, Jan C. en Liliane gaan op 10 oktober naar Amersfoort “Expeditie Begonia”.

Agendapunt 15. Op 31 oktober 2018 17.00 – 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst Sociaal Domein  van het  SMVO (Samenwerkingsverband Oosterschelde Regio) in Kapelle. Tonny en Liliane gaan erheen.

 

4. Mededelingen/stand van zaken

Voorzitter        –

Secretaris       Mariëtte: Op 29 oktober 13.00 – 14.00 uur  is er in het gemeentehuis een  presentatie van het bedrijf Zorgplezier over VR brillen, die rustgevend zijn voor  dementerenden. Liliane, Tonny en Reino gaan er heen.

Adviseur          Henri: De eigen bijdrage voor de WMO wordt maximaal  € 17,50 per maand. Dit geldt voor thuiswonenden en is niet afhankelijk van inkomen. Het kabinet heeft dit besloten. Henri zoekt uit hoe dit precies zit.

Werkgroepen: Sociaal-cultureel, Nel de Roo: Zij hebben versterking nodig van een extra lid.  Mariëtte zet dit op de website van Borselevoorelkaar. Idem voor een lid van de werkgroep educatie.

Subwerkgroep fietsen heeft geen leden meer. Moet je dit als SR blijven   stimuleren? Er worden al veel fietsactiviteiten georganiseerd. We willen   aansluiting zoeken bij de Nationale Sportweek. Liliane en Nel onderzoeken dit.

Op de volgende vergadering krijgen we de evaluatie van de zomeractiviteiten.

Educatie: Zie verslag Reino. Jan heeft een uitgebreid gesprek gehad met de bibliotheek over het gebrek aan vermelding SR in de flyer van de bibliotheek.  Resultaat: we hoeven geen € 2000 meer te betalen aan de bibliotheek en de bibliotheek neemt alle financiële afhandelingen op zich.

Wonen en Zorg: Jan van S. heeft een gesprek gehad met Eric Dutour     Geerlings  en met hem het R&B beleidsplan 2018-2022 besproken. Jan is het vooral oneens met de verkoop van huizen. De basis van deze beslissingen zijn de gegevens uit het woningmarktonderzoek.

Vertegenwoordiging: WMO raad. Jan van C vraagt zich af wat er gebeurt is met de resultaten van het vorige project over eenzaamheid, waar zijn vrouw Corrie inzat. Mariëtte neemt contact op met Corrie voor een gesprek hierover.

Jongerenraad: Jan C. is naar “Borsele draait door ” geweest. Het was                 vooral een discussie tussen jongeren en de burgemeester en       wethouders.

 

5.Ingekomen en uitgegane post.

Wordt voor kennisname aangenomen.

 

6. Besluiten raad/college

V.k.a.

7. PR/Communicatie

De werkgroep Communicatie heeft een eerste Globale bespreking gehad.

Intern: De notulen van elke werkgroep gaan ook naar de andere SR leden. De samenvatting van dit verslag (5 zinnen) wordt gepubliceerd op de website e.d.

Extern: Om de achterban te bereiken wordt een P.P. presentatie gemaakt over de  seniorenraad en haar werkzaamheden. Daarmee worden dorpsraden, verenigingen, braderieën  e.d. bezocht. De presentatie is flexibel en er kunnen allerlei activiteiten  aan toegevoegd worden, zoals de sprinter, cursussen en de  opplusregeling voor  woningen. Jan zoekt vrijwilligers om deze informatie te verspreiden.

Binnenkort is er overleg met de communicatie medewerker  van de gemeente.

 

8. Symposia/bijeenkomsten

Zie agendapunt 3.

 

9. Jaarverslag 2017

Komt eraan

 

10. Terugkoppeling Borsele draait door.

Zie agendapunt 4

 

11. Rondvraag

Jan van S. meldt zich aan voor de kascommissie.

 

Volgende vergadering woensdag 28 november 19.30 in het Vrijwilligershuis.