Algemeen

De Seniorenraad Borsele is een advies orgaan van de gemeente Borsele die tot doel heeft die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen in de gemeente Borsele te bevorderen.

In deze Seniorenraad hebben vertegenwoordigers uit de ouderenbonden, ouderensozen en dorpsinwoners op persoonlijke titel zitting.
Naast de Seniorenraad, die zich bezighoudt met allerlei onderwerpen, zijn er een aantal werkgroepen die zich met een specifieke taak bezighoud zoals Sociaal/culturele, Educatie, Fietsen, Biljart enz.
Voor al deze werkzaamheden zoeken wij mensen die op een zinvolle manier hun tijd willen invullen. Vindt u het leuk om bijv. te fietsen dan is mogelijk de werkgroep “Fietsen” iets voor u of doet u liever iets cultureels dan hebben we de werkgroep Sociaal/cultureel. Misschien hebt u ervaring in de woningbouw wat denkt u dan van “Wonen en zorg”

Kortom er zijn veel werkzaamheden die uw ervaring en kwaliteit vragen. U hoeft als deelnemer van een werkgroep geen lid te zijn van de Seniorenraad.

Hebt u interesse en wilt u meer weten van de Seniorenraad en zijn werkgroepen informeer dan eens bij het: Vrijwilligershuis telefoon 0113-311951 of per email:  sen.raadborsele@zeelandnet.nl

 Voor Direct gevraagd:

Voor werkgroep Communicatie:

Man of vrouw die geinteresseerd is in P.R. en het bijhouden van een website t.b.v. de Seniorenraad. Cursus voor de Website behoort tot de mogelijkheden

Profielschets

Welke vaardigheden en eigenschappen hebben aspirant Seniorenraad leden nodig om goed te kunnen functioneren binnen de seniorenraad?
Je kunt niet verwachten dat een individuele persoon alle eigenschappen in zich heeft die nodig zijn voor een goed en breed georiënteerde Seniorenraad. Dit hoeft ook niet: eigenschappen die in de ene persoon minder of meer aanwezig zijn, kunnen worden aangevuld door collega seniorenraadsleden. Eigenschappen en vaardigheden die men in meer of mindere mate bezit kunnen ook tijdens de zittingsperiode door middel van deskundigheidsbevordering worden ontwikkeld of uitgebreid.

Beschikbare tijd en het seniorenraadslidmaatschap

Het seniorenraadslid moet voldoende tijd willen en kunnen investeren in het lidmaatschap. Er zijn minstens zes vergaderingen per jaar, de voorbereiding hiervan, het lezen van artikelen en stukken en de deskundigheidsbevordering zullen de nodige tijd vergen. Verder zal er van de seniorenraadsleden verwacht worden dat zij zitting nemen in een bepaalde werkgroep, dit natuurlijk afhankelijk van het interessegebied van het lid. Ook dit vraagt de nodige tijd.

Daar de Seniorenraad Borsele overdag vergadert is het wenselijk dat het nieuwe seniorenraadslid overdag beschikbaar is voor de vergaderingen.

 

Vaardigheden

  • Het seniorenraadslid is maatschappelijk betrokken.

Het seniorenraadslid kent zijn of haar omgeving en neemt deel of heeft deelgenomen aan maatschappelijke activiteiten in de gemeente. Het seniorenraadslid heeft daardoor inzicht in wat er leeft in de lokale gemeenschap en specifiek onder de doelgroep senioren.

  • Het seniorenraadslid is betrokken maar onafhankelijk

Het seniorenraadslid kan worden afgevaardigd uit een ouderenorganisatie of op persoonlijke titel zitting nemen in de Seniorenraad. Het seniorenraadslid is betrokken maar geen spreekbuis van een bepaalde groepering, heeft geen zitting om alleen de eigen wensen van de ouderenorganisatie naar voren te brengen. Het seniorenraadslid neemt zitting in de Seniorenraad voor het belang van alle senioren in de gemeente Borsele. Besluitvorming vindt plaats in de Seniorenraad zonder last of ruggespraak.

  • Het seniorenraadslid heeft geen ander belang dan het belang van de ouderen van Borsele

Het seniorenraadslid heeft bij zijn deelname aan de Seniorenraad geen eigen-, commercieel-, politiek- of anderszins ander belang dan het belang van de senioren van de gemeente Borsele

  • Het seniorenraadslid is in staat samen te werken

Het seniorenraadslid is in staat in teamverband te werken en zijn/haar mening op een redelijke manier te verwoorden en naar voren te brengen. Ook is het seniorenraadslid in staat netwerken te onderhouden met personen die van belang zijn voor het ouderenwerk. Dit kan zijn door deelname aan externe overleggen of door individuele gesprekken ter verbreding van kennis, vergaren van informatie etc.

  • Het seniorenraadslid is integer

Het seniorenraadslid is zich bewust van zijn adviserende en mede-bepalende functie en heeft integriteit hoog in het vaandel. Een seniorenraadslid voelt aan wanneer er sprake is van belangenverstrengeling of bevoordelen van een groep of individu.