Inhoudsopgave

Voorwoord

1               Algemeen

1.1               Beleidsadvisering

1.2              Wat gaan we doen in 2018?

1.3              Stimulering particulier initiatief

1.4              Publiciteit

1.5              Deskundigheidsbevordering

1.6              Projecten vanuit de Gemeente Borsele

1.7               Actualiteit

1.8              Participatie in samenwerkings- en overlegorganen

 

2             Ontspanning en ontmoeting

2.1              Biljartcompetitie Borsele 2017-2018

2.2             Film- of theatervoorstelling

2.3             Senioren fietstocht

2.4             Koersbaltoernooi

2.5             Wandelactiviteit

2.6             Literaire avond

2.7              Cultuurbusreis

 

3             Educatie en Voorlichting

3.1              Computereducatie

3.2             Digibasis

3.3             Kookcursus voor mannen en vrouwen

3.4             E-bike en scootmobiel oefentocht

3.5             Sliptraining en veiligheidstraining

3.6             Voorlichtingsbijeenkomst

 

4             Wonen en Zorg

4.1              Deskundigheidsbevordering

4.2             Langer zelfstandig blijven wonen

4.3             Enquête woonzorgcomplexen

4.4             Bouwprojecten in de gemeente Borsele

 

5               Zomeractiviteiten

 

6               Financieel Resumé          

                     Begroting

                    Toelichting

 

       

VOORWOORD

De economische groei is de hoogste in 10 jaar tijd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat is goed nieuws, maar helaas profiteren senioren daar niet van.

Door het niet indexeren van hun pensioenen, stijgende zorgkosten en door de verhoogde fiscale druk gaan zij er in 2018 en ook in 2019 opnieuw in koopkracht op achteruit.

Hoe eerlijk is het ieder jaar opnieuw achterstellen van deze doelgroep?

Vooral senioren met AOW en een klein pensioen merken dat en dat baart ons zorgen.

Met genoegen presenteren wij u het werkplan 2018.

Ook in 2018 staan er weer vele activiteiten op het programma, succesnummers die al vele jaren worden georganiseerd en nieuwe initiatieven.

 

Ik beveel u het lezen van dit werkplan 2018 van harte aan

 

W.J. Vinke voorzitter

 

 

1. ALGEMEEN

Voor u ligt het werkplan 2018. Een werkplan dat is gegoten in een nieuwe compacte vorm. Een vorm die nog ruimte overlaat voor de Seniorenraad om binnen het budget wat te schuiven met activiteiten. De omschrijvingen van de activiteiten zijn derhalve ook korter dan in eerdere werkplannen.

 

1.1 Beleidsadvisering

Beleidsadvisering is een belangrijk onderdeel van het werk van de Seniorenraad Borsele.  Ieder jaar geven we gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Bij diverse adviezen die gegeven zijn worden wij ook in de uitvoering betrokken, zoals bijvoorbeeld bij het plan Beter (T)huis in Borsele. Wij houden bij veel zaken de vinger aan de pols, t.w. ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein, beleid rondom kwetsbare doelgroepen (bijv. dementerenden), zorg en begeleiding etc.

Om goed te kunnen adviseren is het van belang de kennis op peil te houden. Hiervoor worden bijeenkomsten en symposia bezocht. Ook worden er contacten gelegd met andere organisaties, zoals woningbouwvereniging en thuiszorgorganisaties. Ook voor de nieuwe seniorenraadsleden zal dit de nodige tijdsinvestering gaan kosten.

De seniorenraad ziet zich als spreekbuis van de senioren en heeft mede daarom ook een vertegenwoordiging in diverse overlegorganen, bijv. de Wmo-raad.

Om als spreekbuis te fungeren is het van groot belang dat je regelmatig contact hebt met je achterban, je moet weten wat er leeft onder de senioren. Onze activiteiten bieden hiertoe een mooie gelegenheid. Hier treffen we senioren van allerlei pluimage en niet persé gebonden aan een ouderenorganisatie. Hier horen we over knelpunten en kunnen we deze zaken doorspelen naar de seniorenraad of de betreffende persoon doorverwijzen naar de plaats waar hij moet zijn.

 

1.2. Wat gaan we doen in 2018?

Door nu het werkplan 2018 te schrijven regeren we over ons graf heen. De  zittende seniorenraadsleden treden af met de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Acht van de negen leden hebben aangegeven er mee te zullen stoppen. Twee personen van de 8 hebben gezegd nog twee jaar door te willen gaan en zich dan terug te trekken. Dit betekent dat we naarstig op zoek moeten binnen de achterban naar nieuwe seniorenraadsleden. Ook zullen er leden op persoonlijke titel gevonden moeten worden.

Dit is een klus die voor april geklaard moet zijn.

Om de nieuwe seniorenraad niet gelijk te belasten met het schrijven van een werkplan hebben we gemeend er goed aan te doen hier alvast een voorzet voor te geven. Het kan echter zijn dat de nieuwe seniorenraad een aantal andere ideeën c.q. activiteiten wil doorvoeren.

Verder zal er in 2018 aandacht uit moeten gaan naar preventieve voorzieningen. Wat is er nodig om iedereen te laten participeren in het dorp? Wat vinden bewoners zelf? Wie praat er mee namens bijzondere doelgroepen? Hoe betrekken we kwetsbare doelgroepen zodat zij gaan deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten?

Een ander onderwerp waarin wij mogelijkheden zien is het aanbieden van gezamenlijke maaltijden in dorpshuizen ter voorkoming van eenzaamheid. Wij zien dit al gebeuren in diverse woonzorgcomplexen en dorpshuizen. Goede initiatieven.

Het stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk op allerlei terreinen is een vast onderdeel van het werk van de seniorenraadsleden.

Een onderwerp dat ook in 2018 alle aandacht krijgt is bewegen en gezond gedrag. Uit onderzoeken blijkt dat het alcoholgebruik onder senioren behoorlijk hoog is. Ook is er een grote groep senioren met overgewicht. Om alles onder één thema op te pakken lijkt ons een goede ingang. Er moet niet met een vermanend vingertje worden gewezen. Gezonde leefstijl is een hot item op iedere leeftijd, dus ook voor de senioren.

1.2.1. Werkwijze Seniorenraad

In 2018 worden de afgelopen 4 jaar geëvalueerd. Wat is er goed  gegaan en wat kan verbeterd worden. Ter voorbereiding hierop heeft de gehele seniorenraad met de secretaris en adviseur in 2017 twee deskundigheidsdagen gewijd aan dit onderwerp.

Door middel van interviews wordt dit nog eens met alle leden persoonlijk doorgenomen. Deze evaluatie zal worden aangeboden aan het college.

1.2.2. Dementie/eenzaamheid

Mensen moeten heel lang zelfstandig thuis blijven wonen terwijl de zorgvraag toeneemt. Bovendien wordt de groep mensen met dementie steeds groter. Mensen moeten gaan anticiperen op het feit dat ze ouder worden en dat het mogelijk is dat ze lichamelijk en/of geestelijk beperkter worden. Zullen mensen dit ook doen? Zullen ze hun huis en leefsituatie inrichten voor de toekomst?

Het is te eenvoudig om te denken dat alles opgelost kan worden met mensen meenemen naar een (groeps-)activiteit. Er zal een grote(re) druk komen te liggen op de mantelzorgers.

We moeten oppassen voor overbelasting van deze groep.

Het is van belang dat er goede voorlichting en ondersteuning blijft voor mantelzorgers van mensen met dementie en mensen met ggz problematiek. Het VrijwilligersHuis Borsele voorziet in het uitvoeringplan Mantelzorg in deze ondersteuning.

Ook staan in het uitvoeringsplan veel activiteiten genoemd die de mantelzorgers ondersteunen om hun werk zo lang mogelijk vol te houden, bijv. alzheimer café, gespreksgroepen etc.

Er ligt ook een rol weggelegd voor de seniorenraad om mee te denken over hoe we deze kwetsbare doelgroepen kunnen betrekken bij de samenleving. Niet iedereen past in een hokje en houdt van groepsactiviteiten. Er zullen nieuwe initiatieven ontplooid moeten worden, er moet voor iedereen iets mogelijk zijn om te participeren.

Benodigd budget: € 150,00

1.2.3. Achterbanraadpleging

De seniorenraadsleden die zitting hebben in de seniorenraad namens de gezamenlijke ouderensociëteiten of gezamenlijke ouderenbonden hebben een achterban die zij kunnen raadplegen. Dit kan zijn bij de activiteiten van deze organisaties of via de bestuurslagen.  Kritische noot hierbij mag zijn dat er vanuit de ouderenbonden en ouderensociëteiten weinig belangstelling wordt getoond voor het werk van de seniorenraad. Wellicht komt dit door de problemen die de lokale organisaties ondervinden bij het vinden van eigen bestuursleden en vrijwilligers.

1.2.4. Coördinatie welzijnswerk

Zowel het welzijnswerk alsook de werkgroepen van de seniorenraad merken dat er binnen de gemeente een groot aanbod van activiteiten voor senioren is. Een goede afstemming tussen aanbieders is dus noodzakelijk. De seniorenraad wil graag meedenken in de afstemming. Goede samenwerking en afstemming in deze is hiervoor gewenst. In de plaatsen waar een woonzorgcomplex aanwezig is vindt er al afstemming plaats tussen SVRZ, VrijwilligersHuis (brengt aanbod e.d. van seniorenraad ook in), de plaatselijke ouderensociëteit en andere betrokkenen. Een van de instrumenten die hiervoor gebruikt kan worden is de activiteiten-kalender op de website van de seniorenraad en het VrijwilligersHuis.

 

1.3. Stimuleren particulier initiatief

De Seniorenraad Borsele stimuleert  dat andere groepen in de samenleving zich actief inzetten voor de senioren. De seniorenraad stelt hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar om particuliere initiatieven op dit terrein aan te moedigen. De activiteiten die aangeboden worden moeten wel toegankelijk zijn voor alle senioren uit Borsele en niet alleen voor een bepaalde categorie. Met een “particulier” bedoelen wij bijv. een groep buurtbewoners, een werkgroep binnen het project Zorgzame Dorpen, een sportvereniging, vrouwenvereniging, groepje (school)kinderen dat iets voor ouderen wil doen etc.

Vóór 1 mei moet de subsidie aangevraagd worden via een speciaal formulier. De seniorenraad bepaalt in de vergadering van juni welk initiatief gehonoreerd wordt. De mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie in dit kader wordt gepubliceerd in de diverse media. In 2018 zullen ook andere partijen per brief benaderd worden.

Benodigd budget: € 500,00.

 

1.4. Publiciteit

Samen met het VrijwilligersHuis worden de activiteiten van de seniorenraad onder de aandacht gebracht in een activiteitenfolder die ieder kwartaal verschijnt. Ook worden er van iedere activiteit nog posters en wat strooiflyers verspreid.

De activiteitenfolder ligt op strategische plaatsen binnen de gemeente. Ook via andere media geven we publiciteit aan voorlichtingsbijeenkomsten, activiteiten of andere zaken die voor senioren van belang zijn. We vergroten onze bekendheid door aanwezigheid bij bijv. de Woonbeurs en andere bijzondere dagen. De uitvoering van de publiciteit en welke verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt is vastgelegd in een communicatieplan. Dit is niet statisch en kan waar nodig worden aangepast.

Alle activiteiten worden actief gepromoot via Facebook en zijn te vinden op de website van het VrijwilligersHuis en de eigen website www.seniorenraadborsele.nl. Benodigd budget: € 1.200,00

 

1.5. Deskundigheidsbevordering

De Seniorenraad Borsele gaat uit van het principe dat niemand te oud is om te leren, dus ook de seniorenraadsleden niet. Natuurlijk is ook levenservaring erg belangrijk maar niet altijd voldoende. De nieuwe seniorenraadsleden zullen dit jaar tijd moeten reserveren om kennis te vergaren. Dit kan zijn via de cursusdag maar ook door het volgen van het nieuws, kijken op internet en het bezoeken van bijeenkomsten.

Benodigd budget: € 1.200,00

 

1.6. Projecten vanuit de Gemeente Borsele

De Seniorenraad Borsele staat altijd open om projecten in samenwerking met anderen uit te voeren of er over mee te denken. Zo is al sinds een aantal jaren de 4 mei herdenking een gezamenlijk project van Jongerenraad, Seniorenraad en gemeente.

Samen met de medewerkers van het VrijwilligersHuis wordt ook gekeken of er een aanbod gedaan kan worden rondom een onderwerp dat voor verschillende doelgroepen interessant is. Waar mogelijk wil de Seniorenraad ook graag zijn steentje bijdragen aan de uitvoering van het actieplan Beter (T)huis in Borsele. De leden zijn verankerd in de samenleving van hun eigen dorp en kunnen daar, indien zij willen, een sleutelrol in gaan spelen.

De seniorenraad participeert graag in dergelijke projecten.

Benodigd budget: € 100,00

 

1.7. Actualiteit

Als het nodig is heeft de seniorenraad de vrijheid om een bijeenkomst te organiseren rondom een bepaald actueel onderwerp. Dit kan niet op voorhand worden opgenomen in het werkplan, dit is afhankelijk wat er gebeurt tijdens het jaar.

 

1.8. Participatie in samenwerkings- en overlegorganen

Een aantal leden van de seniorenraad heeft, namens de seniorenraad, zitting in diverse samenwerkings- en overlegorganen. Als de seniorenraad benaderd wordt om iemand af te vaardigen in een overleg wordt dit eerst binnen de seniorenraad zelf besproken. In 2018 zal, voor zover nu bekend, iemand van de seniorenraad zitting hebben in:

  • Projectgroep zorghuisvesting
  • Cliëntenraad Werk en Inkomen
  • WMO raad
  • Woonplatform R&B Wonen

 

2.  ONTSPANNING EN ONTMOETING

De werkgroep sociaal/culturele activiteiten organiseert de activiteiten op het terrein van ontspanning en ontmoeting. In 2018 zijn dit:

2.1  Biljartcompetitie Borsele 2017-2018

Aan dit toernooi nemen 17 teams deel. In totaal zijn hier ca. 150 senioren actief mee bezig in de periode augustus tot mei van het volgende jaar. Het is een uit-thuis competitie. Ieder team ziet het andere team dus 2 keer. De prijsuitreiking vindt plaats in mei/juni. De organisatie van de middag rondom de prijsuitreiking wordt gedaan door een deelnemende ouderensociëteit.

Benodigd budget: € 450,00

2.2  Film- of theatervoorstelling

In februari wil de seniorenraad een film- of theatermiddag organiseren. Locatie is nog niet bekend. Tijdens deze middag worden de senioren ontvangen met koffie/thee waarna de voorstelling of film begint. Na afloop kan men nog met elkaar in gesprek gaan.  Benodigd budget: € 150,00

2.3  Seniorenfietstocht 

De jaarlijkse fietstocht die de seniorenraad organiseert wordt altijd druk bezocht. Dit jaar staat de fietstocht Bikkelen en Smikkelen op het programma.

Benodigd budget: € 100,00

 

2.4  Koersbaltoernooi 

Jaarlijks organiseert de seniorenraad twee keer een koersbaltoernooi. In het voorjaar en in het najaar wordt er koersbal gespeeld om de fel begeerde wisselbeker.

Als een team 3 jaar achtereen wint mag het de wisselbeker houden. Deelnemers aan het toernooi zijn leden van ouderensociëteiten uit de gemeente Borsele.

In 2018 zullen we de toernooien op de vertrouwde locatie spelen, nl. in sporthal De Zwake.

Benodigd budget: € 400,00.

2.5  Seniorenmiddag

In samenwerking met ’t Kerkje van Ellesdiek wordt de ouderen een gezellige “seniorenmirreg” aangeboden. Eén keer in het voorjaar en één voorstelling in het najaar. Het programma voor 2018 is nog niet bekend.  Wel staan deze middagen voor gezelligheid, een praatje en ontmoeting. Deze middagen worden altijd druk bezocht

Benodigd budget: € 200,00.

 

2.6  Wandelactiviteit

Bewegen is goed voor iedereen. Een aantal jaren geleden heeft de seniorenraad tijdens de Nationale Sportweek een wandeling georganiseerd. Deze sportweek viel toen nog in april. Er werd enthousiast meegewandeld door de senioren. Ook in 2018 wil de seniorenraad weer een wandelactiviteit organiseren in maart/april. Wandelen in het voorjaar, als er van alles in bloei staat, nodigt de mensen uit om naar buiten te gaan en van de natuur te genieten. Liefhebbers van de natuur kunnen weer aanmelden om mee te gaan wandelen en na afloop gezamenlijk koffie/thee te drinken.

Benodigd budget: € 100,00.

 

2.7  Literaire avond

De liefhebbers van literatuur worden niet vergeten. In het najaar van 2018 wordt er weer een avond georganiseerd waarvoor een bekende auteur wordt uitgenodigd. De Seniorenraad Borsele organiseert al enige jaren met succes de literaire avond in samenwerking met de bibliotheek Oosterschelde en de Culturele Raad Borsele.

Benodigd budget: € 200,00

 

2.8  Cultuurbus-reis

Een uitstapje met een bus, is iets waar senioren wel voor te porren zijn. De ervaring leert dat de beschikbare plaatsen in de bus snel volgeboekt zijn. Voor die senioren die niet (meer) op eigen gelegenheid naar voorstellingen kunnen gaan of activiteiten kunnen bezoeken, is een busreisje een uitgelezen gelegenheid om contacten te leggen en te genieten. De seniorenraad heeft voor 2018 een busreis naar de Taptoe in Ahoy (september) op het programma staan en een reisje naar een kerstmarkt in december.  Benodigd budget: € 200,00

 

3.  EDUCATIE EN VOORLICHTING

De werkgroep Educatie organiseert de activiteiten op het terrein van educatie en voorlichting. Er wordt zoveel mogelijk samen gewerkt met andere organisaties. Voor 2018 staan de volgende activiteiten op het programma.

 

3.1  Computereducatie

In samenwerking met de bibliotheek worden er ook in 2018 weer diverse computercursussen georganiseerd.vEr is het plan om een cursus rondom “computertaal” te organiseren.

Verder blijven er tablet cafés aangeboden worden, zowel in ’s-Gravenpolder alsook in Heinkenszand. Ook de cursus Klik en Tik blijft op het programma staan.

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen op de inloopochtend op donderdag. Vrijwilligers zijn dan aanwezig om mensen op weg te helpen of van elkaar te laten leren. Het is hier altijd gezellig druk.

Benodigd budget: € 2.000,00

 

3.2    Digibasis

Een nieuw initiatief dat in 2017 van start gaat is het project Digibasis.

In het kader van dit project wordt aan mensen met een grote afstand tot de digitale wereld de mogelijkheid geboden om thuis in de eigen vertrouwde omgeving te leren omgaan met een computer. Dit betreft niet alleen senioren maar kan ook gaan om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit project wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De vrijwilligers hebben ook een signalerende functie. Als zij denken dat er een bepaalde soort hulp of ondersteuning nodig is bij de persoon die ze “computerles” geven, dan nemen ze contact op met het VrijwilligersHuis.

Benodigd budget: Geen

 

3.3  Kookcursus voor mannen en vrouwen

Deze cursus staat al enige tijd op de planning. Het ontbreken van een geschikte locatie is de bottle neck. Het plan is de cursus te geven in  Molen De Blazekop. De keuken is echter nog niet gereed. Hopelijk lukt het dit najaar wel.

Benodigd budget: €  500,00

 

3.4  E-bike en scootmobiel oefentocht

Doel van deze tocht is het gezellig met de E-bike en scootmobiel op pad gaan en gezamenlijk koffie drinken. De deelnemers kunnen op deze wijze ervaringen delen en elkaar tips geven over hoe om te gaan met de vervoermiddelen.

Benodigd budget: Geen

 

3.5  Sliptraining en veiligheidstraining

De cursus bestaat uit een deel les in verkeersveiligheid en verkeersregels. Na de lunch zal er een cursus slippen gevolgd worden met de eigen auto.

Benodigd budget: € 700,00

 

3.6  Voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst wordt er voorlichting gegeven rondom hulpmiddelen en vergoedingen. Eventueel hier ook bij betrekken inkomensondersteuning en schulddienstverlening. Hoe we e.e.a. vorm gaan geven is nog niet bekend.

Benodigd budget: € 100,00

 

4.  WONEN EN ZORG

De werkgroep Wonen en Zorg richt zich vooral op de ontwikkelingen welke er op dit terrein plaatsvinden. Wonen en zorg richt zich niet alleen op het wonen in een intramurale instelling maar vooral ook juist wat er in het voorliggende veld geregeld kan en moet worden. Dit voor mensen die nog zelfstandig wonen in hun eigen huis. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving en huis, doen ze minder snel een beroep op zorg. Het is dus belangrijk dat het diensten- en welzijnsaanbod voorliggend aan zorg en opname voldoende is. Hierbij houdt de werkgroep de vinger aan de pols.

 

4.1  Deskundigheidsbevordering

Het terrein van welzijn en zorg is volop in beweging. De werkgroep moet zich dus voortdurend op de hoogte blijven stellen van alle veranderingen die doorgevoerd zijn en het vergt van hen dan ook grote betrokkenheid om bij te blijven. Gelukkig kan de seniorenraad over deze zaken direct mee praten door de afgevaardigde in de Wmo raad. De werkgroep doet de kennis zoveel mogelijk van deskundigen in het veld op. Het blijft echter toch noodzakelijk om ook provinciale en/of landelijke themadagen te bezoeken.

Ook wordt er steeds meer uitgegaan van de eigen kracht van inwoners. Burgerinitiatieven moeten gestimuleerd en ondersteund worden. Ook senioren kunnen burgerinitiatieven ontwikkelen. Het oprichten van een zorgcoöperatie of vrijwilligerscentrale ter ondersteuning van de ouderen bijvoorbeeld.

We zien in verschillende dorpen al van dit soort initiatieven ontstaan (vrijwilligerscentrale, gezamenlijke dorpsmaaltijden etc.). Wij zien het als onze taak om de senioren hier ook naar toe te leiden.

In dit kader van  deze burgerinitiatieven is het goed om met de nieuwe seniorenraad een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld Austerlitz Zorgt of Elsendorp. Het is ook mogelijk om mensen vanuit deze initiatieven uit te nodigen om hun verhaal te komen vertellen. Wij willen dergelijke initiatieven niet alleen voor onszelf houden maar hierbij zoveel mogelijk mensen uit de gemeente betrekken.

Benodigd budget: € 1.000,00

 

4.2  Langer zelfstandig wonen

De werkgroep wil zich meer gaan verdiepen in mogelijkheden waardoor mensen in staat worden gesteld langer zelfstandig te blijven wonen. Dit kan zijn door te kiezen voor een alternatieve woonvorm of woning. Collectief particulier opdrachtgeverschap kan ook een manier zijn om toekomstige woonwensen te realiseren met een groep gelijkgestemde mensen. Dit jaar zal gekeken worden of er een voorlichting rondom dit thema kan worden georganiseerd.

Goed gebruik maken van domotica en E-health kan het langer zelfstandig wonen positief beïnvloeden. De seniorenraad wil graag samen met de gemeente, ook in het kader van het actieplan Beter (T)huis in Borsele, hierin optrekken.

Natuurlijk blijft er ook overleg met R&B Wonen over de diverse locaties waar men bezig is met het ontwikkelen van seniorenhuisvesting.

 

4.3  Enquête woonzorgcomplexen

De werkgroep wonen en zorg vindt het een goede zaak dat er na een aantal jaren bewoning van een complex een belevingsonderzoek wordt gedaan naar de ondervindingen en kwaliteit van het wonen in het complex. Dit jaar zal het laatste complex een enquête in de bus ontvangen. Ondanks dat Dijkstede al in 2000 geopend is, is de woonbeleving nog nooit onder de loep genomen. Deze staat voor 2018 op de rol.

 

4.4  Bouwprojecten in de gemeente Borsele

Nu de verbouwing van de Kraayert is afgerond staan er voor 2018 geen bouwprojecten rondom groepswoningen of intramurale voorzieningen op de planning in Borsele. Wel wordt er voortdurend gesproken over levensloopbestendig bouwen en ook over een pilot met alternatieve woonvormen.

Als werkgroep zullen wij hierbij de vinger aan de pols houden. Wij worden geïnformeerd door onze vertegenwoordiger in het Woonplatform.

 

5.  ZOMERACTIVITEITEN

In de zomerperiode organiseert de werkgroep sociaal/culturele activiteiten de zomeractiviteiten. Een aantal activiteiten in de middelste 4 weken van de zomervakantie voor mensen die zelf niet weg kunnen, maar waarvan veel mensen in hun omgeving wel weg gaan. Wij willen ook hen een leuke zomerperiode bieden. Ondanks dat niet alle activiteiten even druk bezocht worden voldoen ze wel aan het doel dat we er aan gesteld hebben.

Het kost redelijk wat tijd en energie om ieder jaar weer met leuke vernieuwende activiteiten te komen. Iedere week is er een vast onderdeel “Breek de Week”. Kopje koffie en ontmoeting staan hierbij centraal. Verder willen we daarnaast in elke week nog 1 á 2 activiteiten aanbieden. Welke dat zijn is nog een verrassing. Het programma is nog niet bekend.

De werkgroep probeert zoveel mogelijk ook de ouderensociëteiten te betrekken bij het programma en hun medewerking te vragen.

Benodigd budget: € 600,00

 

6.  FINANCIEEL RESUMÉ

In dit hoofdstuk wordt een resumé gegeven van de totale kosten die de uitvoer van het werkplan met zich meebrengt. Evenals voorgaande jaren is er bij alle activiteiten vanuit gegaan dat de ouderen een redelijke eigen bijdrage betalen. De bijdrage zal laagdrempelig zijn, doch redelijk in verhouding staan tot wat geboden wordt.

 

Beschikbaar budget: € 8.930,00

Begroting

 

Onderwerp Bedrag in €
 

Particulier initiatief

500,00
 

Publiciteit

1.200,00
 

Deskundigheidsbevordering

1.200,00
 

Projecten i.s.m. gemeente/VrijwilligersHuis

100,00
 

Sociaal culturele activiteiten

1.800,00
 

Educatie en voorlichting

3.300,00
 

Wonen en zorg

1.000,00
 

Zomeractiviteiten

600,00
 

Diversen

300,00
 

TOTAAL

10.000,00

 

Toelichting

De begroting laat een tekort zien van € 1.070,00. De praktijk heeft geleerd dat er wel eens een activiteit niet doorgaat wegens omstandigheden. Wij verwachten dit tekort op te kunnen vangen binnen onze eigen begroting.

 

’s-Gravenpolder, 21 februari 2018

 

W.J. Vinke,                                                     C.M.A. Platschorre-de Jonge,

voorzitter                                                          ambt. Secretaris